Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Tradil®

Nästa generation ibuprofen

Kan bra bli bättre? Den frågan ställde vi oss när Tradil (dexibuprofen) utvecklades från ibuprofen. Tanken var att förädla ibuprofen, som är ett racemat bestående av två molekylformer – en aktiv och en inaktiv – till att endast innehålla den aktiva formen (1).

 

Snabb effekt

I all smärtbehandling värderas tid till effekt högt. Patienter som behandlas med Tradil får ett mycket snabbt tillslag. Redan efter 15 minuter är Tradil signifikant effektivare än både ibuprofen och placebo. Först efter 45 minuter nådde ibuprofen signifikant effektskillnad vs. placebo. Studien som visar detta är gjord på patienter som genomgått tandextraktion (2).

 

Lika effektivt som diklofenak

En generell uppfattning i landets läkarkår är att diklofenak är det NSAID som är mest effektivt. Vi har därför gjort en studie som jämför effekten av Tradil mot diklofenak under 15 dagar hos patienter med knäartros. Tradil doserades med 300 mg x 3 och diklofenak doserades med 50 mg x 3. Effekten var likvärdig (3).

 

Rent

Många äldre som får NSAID står redan på andra läkemedel som belastar lever och njure. Tradil innehåller endast den aktiva delen av ibuprofen, varför antalet metaboliter som bildas med Tradil mer än halveras jämfört mot racematet ibuprofen (4). Den kliniska relevansen av detta är ännu okänd.

 

Dosering

Akuta smärtor: 400 mg 2-3 gånger dagligen
Måttliga smärtor: 300 mg 2-3 gånger dagligen

 

 

Referenser

1) www.fass.se, produktresumé Tradil 2016.
2) Dionne R A et al. Clin Pharmacol Ther.1998;63:694-701.
3) Hawel R et al. Wien Klin Wochenschr.1997;109/2:53-59.
4) Evans A.M. Clinical Rheumatology. 2001;Suppl 1:S9-S14.

 


Tradil, filmdragerad tablett 300 mg och 400 mg (dexibuprofen, ATC-kod M01AE14). Indikationer: Symtomatisk behandling för lindring av smärta och inflammation vid artros. Akut symtomatisk behandling av menstruations­smärta (primär dysmenorré). Symtomatisk behandling av mild till måttlig smärta, t ex muskulo­skeletal smärta eller tandvärk. Varningar och försiktighet: Biverkningar kan minimeras genom att man använder den lägsta effektiva dosen under den kortaste tid som krävs för kontroll av symtomen. Användning av Tradil samtidigt med NSAID, inklusive selektiva cyklooxygenas-2-hämmare, bör undvikas. Gastrointestinala risker: Äldre personer har ökad förekomst av biverkningar mot NSAID, i synnerhet gastrointestinal blödning och perforation, som kan vara letal. Gastrointestinal blödning, ulceration och perforation, som kan vara letal, har rapporterats för alla typer av NSAID. De har inträffat oavsett behandlingstid, med eller utan varningssymtom eller tidigare förekomst av allvarliga gastrointestinala händelser. Överskänslighet: Försiktighet krävs vid behandling av patienter som lider av eller har haft astma, då NSAID kan förorsaka bronkospasm hos dessa patienter. Kardiovaskulära och cerebrovaskulära effekter: Adekvat uppföljning och rådgivning krävs för patienter med anamnes på hypertoni och/eller lindrig till måttlig kronisk hjärtsvikt, då vätskeretention och ödem har rapporterats i samband med NSAID-behandling. Kliniska studier antyder att användning av ibuprofen, särskilt vid en hög dos (2400 mg/dag), kan vara förknippad med en liten ökad risk för arteriella trombotiska händelser (till exempel hjärtinfarkt eller stroke). Epidemiologiska studier har generellt sett inte antytt något samband mellan en låg dos av ibuprofen  (t.ex. ≤ 1200 mg/dag) och en ökad risk för arteriella trombotiska händelser. Även om det finns begränsade data om den arteriella trombotiska risken vid användning av dexibuprofen är det rimligt att anta att risken förknippad med en hög dos av dexibuprofen (1200 mg/dag) liknar den som är förknippad med en hög dos av ibuprofen (2400 mg/dag). Ombud: Tradil distribueras av Nordic Drugs AB som även är ombud för läkemedlet i Sverige (tel. 040-36 66 00, e-post: info@nordicdrugs.se). Recept- och förmånsstatus: receptbelagt, 300 mg ingår ej i läkemedelsförmånen, 400 mg ingår i läkemedelsförmånen. Förpackningar och priser: se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 2016-02-19. För ytterligare information: se www.fass.se.


SE_Trdl/2019-01-01

 

 

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar