Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonalInstruktion för att injicera Nordimet injektionspenna

1) Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten. 

2) Sitt eller ligg i en avslappnad, bekväm ställning. Se till att du kan se hudområdet där du ska injicera. 

3) Injektionspennan är förfylld och klar att använda. Titta på hur injektionspennan ser ut. Du ska se en gul vätska genom inspektionsfönstret. Ibland syns en liten luftbubbla, men det påverkar inte injektionen och är inte skadligt för dig. Det är möjligt att en liten droppe syns överst på nålen. Detta är normalt. 

4) Välj ett injektionsställe och rengör med den medföljande spritkompressen. För effektiv desinfektion krävs 30–60 sekunder. Huden på bukväggens framsida respektive huden på lårets framsida är lämpliga injektionsställen. 

5) Dra av skyddshättan samtidigt som du håller i injektionspennan. När du har tagit av skyddshättan, ska du hålla injektionspennan i handen. Låt inte injektionspennan komma i kontakt med något annat. På så sätt säkerställer du att nålen håller sig ren och att injektionspennan inte aktiveras av misstag.


Injektionspenna bild1
 

6) Gör ett hudveck genom att försiktigt knipa ihop huden på injektionsstället med pekfingret och tummen. Du måste hålla i hudvecket under hela injektionen. 

7) Håll injektionspennan mot hudvecket (injektionsstället) så att nålskyddet pekar direkt mot injektionsstället. Placera det gula nålskyddet mot injektionsstället, så att kanten på nålskyddet har kontakt med huden hela vägen runt.


Injektionspenna bild2
 

8) Tryck injektionspennan nedåt mot huden tills du hör och känner ett ”klick”. Då aktiveras pennan och lösningen injiceras automatiskt in i huden.


Injektionspenna bild3

 
9) Injektionen tar maximalt 10 sekunder. Du kommer att känna och höra ett andra ”klick” när injektionen är klar.


Injektionspenna bild 4
 
10) Vänta i ytterligare 2–3 sekunder innan du tar bort injektionspennan från huden. Nålskyddet på injektionspennan är nu låst för att förhindra nålsticksskador. Nu kan du släppa hudvecket.


Injektionspenna bild5


11) Titta i pennans inspektionsfönster. Du bör nu se grön plast. Detta betyder att all vätska har injicerats. Kasta den använda injektionspennan i den medföljande nålbehållaren. Stäng locket på behållaren ordentligt och ställ den utom syn- och räckhåll för barn. Om du av misstag får metotrexat på huden eller mjukvävnad måste du skölja med mycket vatten.
 


Nordimet (metotrexat) 25 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna.

Förfyllda injektionspennor med 7,5 mg/0,3 ml, 10 mg/0,4 ml, 12,5 mg/0,5 ml, 15 mg/0,6 ml, 17,5 mg/0,7 ml, 20 mg/0,8 ml, 22,5 mg/0,9 ml och 25 mg/1,0 ml.

Nordimet tillhör den farmakoterapeutisk gruppen antineoplastiska och immunmodulerande medel, övriga immunsuppressiva medel. ATC-kod: L04AX03

Indikationer: Nordimet är indicerad för behandling av aktiv reumatoidartrit hos vuxna, polyartritiska former av svår, aktiv juvenil idiopatisk artrit, när behandling med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID-preparat) har gett inadekvat behandlingssvar, svår terapiresistent handikappande psoriasis som inte svarar adekvat på andra terapiformer såsom fototerapi, psoralen och ultraviolett A-ljus (PUVA) och retinoider, och svår psoriasisartrit hos vuxna patienter.

Dosering:Nordimet ges som injektion en gång per vecka.  Dosen individualiseras

Nordimet är receptbelagt och ingår i förmånssystemet

Kontraindicerat vid gravt nedsatt njur eller leverfunktion, alkoholmissbruk, bloddyskrasier, allvarliga, akuta eller kroniska infektioner, stomatit, sår i munhålan, aktiv magsårssjukdom, graviditet och amning och samtidig vaccination med levande vacciner.

Interaktioner: Sannolikheten för toxiska effekter av metotrexat ökar vid regelbunden alkoholkonsumtion eller samtidig användning av andra  levertoxiska eller hematotoxiska läkemedel.

Varning och försiktighet:Patienterna måste tydligt instrueras att dosen ska ges en gång i veckan, inte varje dag. Felaktig användning av metotrexat kan leda till allvarliga biverkningar och till och med dödsfall. Patienter ska  övervakas på lämpligt sätt så att eventuella biverkningar kan identifieras och utvärderas utan dröjsmål. Eftersom allvarliga eller till och med dödliga toxiska reaktioner är möjliga, bör patienter informeras ingående om riskerna (inklusive tidiga tecken och symtom på toxicitet) och rekommenderade säkerhetsåtgärder och vikten av att omedelbart kontakta läkare om symtom på intoxikation uppträder. Doser som överstiger 20 mg/vecka förknippas med påtagligt ökad toxicitet, speciellt benmärgssuppression. Metotrexat bör inte komma i kontakt med hud eller slemhinnor.

Om en kvinna i fertil ålder eller en sexuellt aktiv man behandlas ska effektiv preventivmedel ges under behandlingen och i minst sex månader.

Senaste översyn av produktresumé: 07/2020.

För ytterligare information och pris se FASS.se

 

 

SE_Nordm/2021-01-10

 

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar