Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Nordimet®  

(metotrexat) 


Indikationer


Nordimet är indicerat för behandling av

  • Aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter  

  • Polyartritiska former av svår, aktiv juvenil idiopatisk artrit,  när behandling med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID-preparat) har gett inadekvat behandlingssvar

  • Svår terapiresistent handikappande psoriasis som inte svarar adekvat på andra terapiformer såsom fototerapi, psoralen och ultraviolett A-ljus (PUVA) och retinoider.
     

Dosering

Nordimet ges som injektion en gång per vecka. Dosen individualiseras. För mer information se avsnitt 4.2 i produktresumén.


Kort om Nordimet

Nordimet är en förfylld injektionspenna som innehåller den aktiva substansen metotrexat. Vi erbjuder Nordimet som 4-pack i åtta olika styrkor från 7,5 mg upp till 25 mg.

Instruktion för att injicera Nordimet  


Nordimet (metotrexat) 25 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Förfyllda injektionspennor med 7,5 mg/0,3 ml, 10 mg/0,4 ml, 12,5 mg/0,5 ml, 15 mg/0,6 ml, 17,5 mg/0,7 ml, 20 mg/0,8 ml, 22,5 mg/0,9 ml och 25 mg/1,0 ml.

ATC-kod: L04AX03, Antineoplastiska och immunmodulerande medel, övriga immunsuppressiva medel.

Indikationer: Aktiv reumatoidartrit hos vuxna, polyartritiska former av svår, aktiv juvenil idiopatisk artrit, när behandling med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID-preparat) har gett inadekvat behandlingssvar, svår terapiresistent handikappande psoriasis som inte svarar adekvat på andra terapiformer såsom fototerapi, psoralen och ultraviolett A-ljus (PUVA) och retinoider, svår psoriasisartrit hos vuxna patienter, induktion av remission vid måttlig, steroidberoende Crohns sjukdom hos vuxna patienter, i kombination med kortikosteroider och för underhåll av remission, som monoterapi, hos patienter som har svarat på metotrexat.

Dosering och administreringssätt: Ges som injektion och får endast användas en gång i veckan.

Kontraindikationer: Gravt nedsatt njur eller leverfunktion, alkoholmissbruk, bloddyskrasier, allvarliga, akuta eller kroniska infektioner, stomatit, sår i munhålan, aktiv magsårssjukdom, graviditet och amning och samtidig vaccination med levande vacciner.

Varningar och försiktighet: Patienterna måste tydligt instrueras att dosen ska ges en gång i veckan. Felaktig användning kan leda till allvarliga biverkningar och även dödsfall. Patienter ska övervakas på lämpligt sätt så att eventuella toxiska effekter eller biverkningar kan identifieras och utvärderas utan dröjsmål. Om en kvinna i fertil ålder eller en sexuellt aktiv man behandlas ska effektiv preventivmetod användas under behandlingen och i minst sex månader efter behandling.

Datum för översyn av produktresumén: 2021-01-21

För ytterligare information och priser se www.fass.se

Rx, F

Innehavare av godkännande för försäljning: Nordic Drugs AB www.nordicdrugs.se

 

  

SE_Nordm/2021-03-10

 

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar